دانستنی ها

شیوه درست نگاه به زندگی

باختن یک رویداد است. اما بازنده بودن یک مدل ذهنی است بخت خوش یک رویداد است. اما خوشبختی یک مدل ذهنی است تنها ماندن یک رویداد است. اما تنهایی یک مدل ذهنی است مجبور شدن یک رویداد است. اما گرفتار جبر بودن یک مدل ذهنی است تغییر کردن یک رویداد است. اما زندگی در جستجوی تغییر یک مدل ذهنی است… ادامه مطلب →