مشاوره

مشاوره

امور پژوهشی و پایان نامه ها همراهي و همياري واسطه‌ هاي مالي، شركت هاي خصوصي و دولتي، دستگاه‌ ها، سازمان‌ هاي تصميم ساز و تصميم‌گير و … جهت پيشبرد خدمات تخصصي خود ادامه مطلب →